www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul asigură respectarea principiului egalitate de şanse şi tratament prin următoarele măsuri: condiţii egale de lucru pentru toţi membrii echipei, cu acces egal la resursele necesare implementării (informaţie, echipamente, consumabile, spaţii de lucru); informarea tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la obligativitatea respectării principiului egalităţii de gen; selectarea GT cu respectarea acestui principiu prin aplicarea de proceduri clare de recrutare şi selecţie în baza unei metodologii riguroase; asigurarea unui cadru propice astfel încât GT să poată beneficia de oportunităţi egale de învăţare, dar şi de intervenţii personalizate adresate problemelor identificate; elaborarea unui material destinat GT in vederea explicarii principiului egalitatii de sanse si de gen si cresterii constientizarii asupra acestuia; crearea condiţiilor optime pentru participarea deplină şi efectivă a fiecărei personae la activităţile proiectului prin utilizarea comună a resurselor proprii şi a celor achiziţionate în proiect. Proiectul si-a propus sa respecte principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexual, varsta, handicap, boala cronica, apartenenta la categorii defavorizate.
Fiecare membru GT este liber sa isi dezvolte propriile aptitudini si sa isi exprime optiunile,fara a fi influentate de particularitatile sexului caruia ii aparţine.

Nediscriminare

Proiectul asigură respectarea principiului nediscriminării, conform OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, respectiv se interzice orice excludere/restricţie/preferinţă, pe bază de rasă,naţionalitate,etnie,limbă,religie,categorie socială,convingeri,sex, rientare sexuală,vârstă,handicap,boală cronică necontagioasă,infectare HIV,apartenenţă la o categorie defavorizată,precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
Membrii GT si echipa de proiect vor beneficia de tratament nediscriminatoriu la resurse. Accesul la GT va fi disponibil tuturor copiilor/elevilor, fara nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, cu respectarea conditiilor din ghidul solicitantului, respectiv persoanele din grupul ţintă format din preşcolari şi elevi vor îndeplini cumulativ condiţia de a avea domiciliul sau reşedinţa în regiunea dedicată proiectului, iar la intrarea în proiect a preşcolarului / elevului, cel puţin unul din părinţi va fi plecat din ţară de cel puţin 6 luni.
Transparenta, neingradirea şi respectărea legii se vor aplica in politica de achizitii: procedurile de atribuire nu vor ingradi participarea la licitatii a niciunui ofertant.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

In cazul in care in GT vor exista persoane cu dizabilitati protecţia şi promovarea drepturilor acestora se va baza pe principiile specifice, printre care: prevenirea şi combaterea discriminării; solidaritatea socială; adaptarea societăţii la persoana cu dizabilităţi; promovarea conceptului potrivit căruia persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pt societate şi, mai ales, pt comunitatea căreia aparţine etc.
Pt asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectului se vor dispune următoarele măsuri specifice:promovarea şi implementarea conceptului Acces pentru toţi, pt a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare; facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la noile tehnologii; asigurarea accesului la informaţiile proiectului. Accesibilitatea acestora in cadrul proiectului e favorizata si de faptul ca echipamentele si tehnologia avansata care vor fi utilizate in cadrul proiectului pot fi utilizate cu usurinta chiar si de catre persoane cu dizabilităţi. In cazul in care, pt persoanele cu dizabilitati, accesul in locatiile de desfasurare a activitatilor proiectului e ingreunat prin lipsa rampelor, cu sprijinul si implicarea autoritatilor locale (consilii locale), a altor ONG-uri care functioneaza in zonele respective, se vor construi aceste rampe de acces. Totodata avem in
vedere constituirea unor grupuri de suport care sa faciliteze accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, din GT, la activitatile proiectului. Se respecta in acest fel „Strategia europeana a dizabilitatii 2010-2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere”.

Schimbări demografice

Si in educatie, ca in orice domeniu de activitate, apar schimbari demografice. Acestea sunt determinate de pensionarea personalului din invatamant ca si surse de educatie, de asigurarea accesului la educatie pentru toti, dar si de migratia beneficiarilor directi ai educatiei.
Prin abordarea orientata spre TIC, respectiv realizarea activitatilor si online, proiectul este de deplin adaptat tendintei globale de integrare masiva a TIC in educatie, dar si la contextul actual generat de pandemia cu care ne confruntam.
Dobandirea de competente informatice, intr-o abordare adaptata pe categorie de varsta si nivel de dezvoltare, corelata cu furnizarea echipamentelor IT necesare, permite tuturor membrilor GT sa participe pe deplin la educatie, sa genereze avantaje atat copiilor/elevilor, cat si societatii in general.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Prin natura activităţilor sale, proiectul nu include procese de producţie sau lucrări de construcţii care să implice utilizarea de substanţe perioculoase sau producerea de deşeuri cu impact negativ asupra mediului înconjurător (aer, apă, sol). Cu toate acestea, echipa de proiect porneşte în implementarea lui de la faptul că protecţia mediului este un obiectiv de interes public major, că mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.
Principiile şi elementele care vor sta la baza protecţiei mediului în implementarea proiectului sunt: principiul precauţiei în luarea deciziei;
principiul acţiunii preventive; principiul reţinerii poluanţilor la sursă; principiul "poluatorul plăteşte"; principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural; utilizarea durabilă a resurselor naturale; informarea şi participarea echipei de proiect la luarea deciziilor.
Prin achiziţiile sale, proiectul asigură respectarea principiului ,,poluatorul plăteşte”, obiectivele de achiziţii nefiind poluante. În plus, se va elabora un material specific, transmis catre GT si in care vor fi incluse informaţii specifice dezvoltării durabile din perspectiva principiului ,,poluatorul plăteşte”, contribuind astfel la creşterea gradului de conştientizare privind protecţia mediului.

Protecţia biodiversităţii

In implementarea proiectului se porneste de la faptul ca biodiversitatea reprezinta variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelorterestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice. Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului şi biodiversităţii iar activităţile proiectul contribuie la promovarea principiului biodiversităţii astfel: participantilor din grupul tinta li se vor prezenta diverse modalităţi, materiale prin care sa fie constientizati despre nevoia dezvoltarii unor atitudini pozitive de păstrare a curăţeniei, respect pentru mediul înconjurător şi protejare a naturii; modalităţi de exemplificare a noţiunii de arie naturală protejată în contextul moştenirii naturale şi culturale de însemnătate naţională pentru generaţiile prezente şi viitoare; modalităţi de abordare a temelor privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în cadrul activităţilor de dezvoltare şi integrare comunitară. Se anticipează că implementarea acestor măsuri va contribui la creşterea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, atât în rândul membrilor GT si familiilor lor, cât şi al copiilor cu care aceştia interacţionează ulterior.

Utilizarea eficientă a resurselor

Prin activităţile sale, proiectul contribuie la eficientizarea consumului de resurse astfel: promovează utilizarea eficientă a resurselor prin informarea echipei de proiect cu privire la tematica dezvoltării durabile şi la modalităţile concrete de economisire a resurselor pe parcursul implementării proiectului; limitează impactul negativ prin folosirea mijloacelor de comunicare electronică (email, pagină Facebook, site proiect, portal web) şi a arhivării electronice şi prin crearea şi utilizarea de resurse educaţionale online, dezvoltarea de activităţi de colaborare online şi sesiuni directe educaţionale; pune resursele realizate la dispoziţia tuturor celor interesaţi. Se anticipează că prin implementarea acestor măsuri, activităţile şi rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul respectă principiul privind atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, neproducând emisii de gaze cu efect de seră responsabile de încălzirea globală. Prin activităţile sale nepoluante şi cultivarea responsabilităţii civice, proiectul contribuie indirect la reducerea emisiilor de carbon.

Rezilienţa la dezastre

Capitalul uman (educaţie, abilităţi fizice şi deprinderi) are un rol deosebit în creşterea rezilienţei individuale iar capitalul social (reciprocitate, încredere, sentiment de apartenenţă la un anumit grup) include comunicarea şi ajutorul reciproc. Deoarece populaţiile cele mai vulnerabile, mai sărace şi mai marginalizate sunt şi cele mai expuse unor riscuri ridicate, creşterea gradului de conştientizare şi responsabilitate privind protecţia resurselor naturale este esenţială pentru supravieţuire şi implicit pentru a face faţă dezastrelor. Va fi elaborat un material destinat GT in care vor fi abordate şi aspecte care privesc modalităţile adecvate de răspuns în faţa dezastrelor naturale, pornind de la ideea că primul pas pentru dezvoltarea unei comunităţi puternice în faţa dezastrelor presupune o schimbare de atitudine, de la individual spre colectiv. Astfel, proiectul contribuie la promovarea principiului rezilienţei la dezastre, prin contibutii in dezvoltarea în timp a unor comportamente de răspuns şi întrajutorare care pot salva vieţi, bunuri şi dezvolta comunităţi unite, gata să facă faţă la orice încercări.