www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Grupul ţintă va respecta cu stricteţe prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte, aparţinând grupului ţinta eligibil al proiectului si va fi format din minimum 270 preşcolari şi elevi şi minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), toţi selectaţi de la nivelul judeţului Botoşani.
În baza statisticilor judeţene existente la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean precum şi în baza statisticilor furnizate de către instituţiile de învăţământ ce îşi desfăşoară activitatea la nivelului judeţului s-a decis ca cei minimum 270 preşcolari şi elevi (respectiv valoarea insumată a indicatorilor 4S87.2, 4S91.1, 4S91.2 si 4S91.3) să fie reprzentanţi de următoarele categorii de grup ţintă eligibile:

- Minimum 10 persoane vor fi copii între 3 şi 5 ani, ce vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (EICP), din care minimum 1 persoană (copil) va fi din categoria minorităţii roma şi minimum 3 persoane (copii) vor fi din mediul rural în vederea atingerii Obiectivelor specifice 6.2. şi 6.3 aferente apelului de proiecte
- Minimum 40 persoane vor fi elevi între 6 şi 10 ani din învăţământul primar şi secundar, ce vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educaţie, din care minimum 4 persoane (elevi) vor fi din categoria minorităţii roma şi minimum 7 persoane (elevi) vor fi din mediul rural în vederea atingerii Obiectivelor specifice 6.2. şi 6.3 aferente apelului de proiecte
- Minimum 200 persoane vor fi elevi între 11 şi 14 ani din învăţământul gimnazial, ce vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educaţie, din care minimum 21 persoane (elevi) vor fi din categoria minorităţii roma şi minimum 31 persoane (elevi) vor fi din mediul rural în vederea atingerii Obiectivelor specifice 6.2. şi 6.3 aferente apelului de proiecte
- Minimum 20 persoane vor fi elevi între 14 şi 16 ani învăţământul secundar superior, ce vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educaţie, din care minimum 2 persoane (elevi) vor fi din categoria minorităţii roma şi minimum 4 persoane (elevi) vor fi din mediul rural în vederea atingerii Obiectivelor specifice 6.2. şi 6.3 aferente apelului de proiecte

Referitor la numărul de minimum 200 părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, facem precizarea că, în funcţie de realităţile de la momentul selecţiei grupului ţintă aceştia pot depăşi numărul anterior menţionat, în funcţie de numărul de situaţii în care doi sau mai mulţi preşcolari şi/sau elevi pot avea un singur părinte/tutore/persoană care are în grijă mai mulţi copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, factor subiectiv ce nu poate fi cuantificat la momentul depunerii cererii de finanţare.
Dintre aceştia minimum 5 vor fi părinţi/tutori ai preşcolarilor. Prin grupul ţintă selectat se creează premizele unei punţi de legătura între activitaţile proiectului şi nevoia stringentă identificată de către Solicitant împreună cu Partenerul proiectului, raportat la realităţile procesului educaţional judeţean.
Facem precizarea că partenerul proiectului este unica instituţie judeţeană ce oferă servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi acţionează pentru realizarea obiectivelor educaţionale prevăzute de Legea Educaţiei în domeniul învăţământului preuniversitar.
Grupul ţintă format din cei minimum 270 preşcolari şi elevi va fi implicat direct în implementarea activităţilor A3.1. Servicii de suport educaţional matematică / informatică şi A4.1. Dezvoltare abilităţi emoţionale, consiliere socială, suport emoţional/psihologic, consiliere vocaţională, ambele urmând a dezvolta programe inovatoare adaptate în funcţie de categoria de grup ţintă vizată şi în special în funcţie de vârsta acestora (copii între 3 şi 5 ani / elevi între 6 şi 10 ani din învăţământul primar şi secundar / elevi între 11 şi 14 ani din învăţământul gimnazial / elevi între 14 şi 16 ani învăţământul secundar superior). Acestora li se vor oferi servicii educaţionale de suport matematică / informatică şi de dezvoltare emoţională, consiliere socială, suport emoţional / psihologic, consiliere vocaţională toate stringent necesare dezvoltării armonioase a preşcolarilor şi elevilor.

În directă legătură cu grupul ţintă format din cei minimum 270 preşcolari şi elevi, grupului ţintă format din cei minimum 200 părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate vor fi implicaţi în implementarea sub/activităţii A6.1.
Asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru reprezentanţii copiilor.
Această sub/activitate devine astfel complementară tuturor celorlalte sub/activităâi ale proiectului şi implică asigurarea unor servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru reprezentanţii copiiilor, stringent necesară dezvoltării armonioase a preşcolarilor, elevilor şi a familiilor din care aceştia fac parte.
Atât subactivitatea A3.1., A4.1 cât şi A6.1 sunt toate direct complementare cu sub/activitatea A5.1 Dezvoltare de parteneriate între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate, în vederea asigurării unui climat local benefic, stringent necesar dezvoltării armonioase a preşcolarilor, elevilor şi a familiilor din care aceştia fac parte.
Persoanele aparţinând grupului ţintă eligibil sunt pe deplin relevante pentru atingerea obiectivelor specifice şi a rezultatelor aşteptate ale proiectului contribuimd direct la rezolvarea problemelor pe care societatea româneasca înca le mai întâmpina, multe din aceste probleme fiind datorate tocmai faptului că în ultimii 30 de ani un număr foarte mare de părinţi au fost obligaţi de greutăţile vieţii să plece la muncă în străinătate, lăsând astfel în urma lor copii în suferinţă, parte dintr-un sistem educaţional şi aşa greu încercat, aflat într-un continuu proces de schimbare şi tranziţie.
Selecţia grupului ţintă se va realiza ţinând cont de principiile orizontale ale proiectului si în special de principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, fără restricţii sau excluderi indiferent de rasă, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV etc.
Deşi în vederea respectării obiectivelor specifice apelui de proiecte, un număr de preşcolari şi elevi vor fi din categoria minorităţii roma şi respectiv din mediul rural, pentru respectarea principiilor anterior amintite, se va oferi un acces neîngrădit tuturor categoriilor de preşcolari şi / sau elevi, inclusiv celor din mediul urban.
În vederea respectării stricte a prevederilor ghidului specific apelului de proiecte, pentru a fi eligibile, persoanele din grupul ţintă format din preşcolari şi elevi vor îndeplini cumulativ condiţia de a avea domiciliul sau reşedinţa în regiunea dedicată proiectului, iar la intrarea în proiect a preşcolarului / elevului, cel puţin unul din părinţi va fi plecat din ţară de cel puţin 6 luni.
În ceea ce priveşte părinţii/tutorii/persoanele care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, aceştia vor îndeplini cumulativ condiţia de a avea domiciliul sau reşedinţa în regiunea dedicată proiectului, iar la intrarea în proiect vor avea în grijă cel puţin un copil inclus în grupul ţintă al proiectului.
Tot în vederea respectării stricte a prevederilor ghidului specific apelului de proiecte, partenerul proiectului, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean va realiza o anchetă socială, pe baza documentelor existente la şcoală / unitatea administrativ teritorială vizată, dar şi prin vizite efective la domiciliul copiilor ce urmează să fie prinşi în operaţiune.
Ancheta socială va avea drept scop furnizarea unor informaţii relevante şi suficiente care să ateste faptul că respectivul copil are un părinte plecat în străinătate şi va fi realizată de către Expertul asistent social, angajat al Partenerului pe o funcţie având cod COR 263501.
Acesta va avea sarcina să verifice şi să stabilească inclusiv perioada de minimum 6 luni de când un părinte este plecat în străinătate, cu respectarea ghidului solicitantului specific apelului de proiecte.
În cazul în care nu se vor putea prezenta documente justificative, se va considera ca şi document justificativ suficient, declaraţia pe proprie răspundere a persoanei care are în grijă copilul din care să rezulte care este perioada de când părintele este plecat în străinătate.
În cazul copiilor aflaţi în grija altor persoane pentru care nu a fost demarată/finalizată procedura de delegare temporară a autorităţii părinteşti documentele suport pentru demonstrarea eligibilităţii copilului în grupul ţintă şi orice alte documente necesare vor fi furnizate de către persoana în grija căreia se află copilul, însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că este responsabil de îngrijirea copilului.
Solicitantul şi Partnerul proiectului îşi asumă ferm transmiterea anchetelor sociale odată cu transmiterea Rapoartele Tehnice de Progres, în vederea demonstrării apartenenţei persoanelor din grupul ţintă al proiectului.
Din economia celor anterior prezentate se poate lesne analiza şi constata că, prin grupul ţintă asumat al proiectului se va asigura o implementare coerentă a măsurilor incluse în Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Roma precum şi încadrarea proiectului în priorităţile sectoriale la nivel naţional în domeniul educaţiei antepreşcolare asigurându-se astfel implementarea coerentă a măsurilor incluse în Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii.
Prin stabilirea unor categorii clare ale grupului ţintă, Partenerii proiectului şi-au dorit realizarea unei delimitări clare atât pentru preşcolari, respectiv părinţii /tutorii acestora, cât şi pentru elevi, respectiv părinţii /tutorii acestora, în urma nevoilor de educaţie şi îngrijire identificate, din perspectiva realizării ambelor Obiective Specifice apelului de proiecte (OS 6.2, OS 6.3).
Din calculul matematic şi procentual al grupului ţintă asumat prin proiect se poate lesne constata că procentul preşcolarilor/elevilor aparţinând minorităţii roma este mai mare de 10 % din totalul grupului ţintă al preşcolarilor/elevilor (minimum 28 din 270) în timp ce procentul preşcolarilor/elevilor provenind din mediul rural este mai mare de 15 % din totalul grupului ţintă al preşcolarilor/elevilor (minimum 45 din 270).

Evidenţele, studiile şi datele statistice relevante prezentate în secţiunile Context şi Justificare sunt cele care au stat la baza identificării nevoilor grupului ţintă vizat, provenind de la Partenerul Inspectoratul Şcolar Judeţean, unele fiind colectate la zi direct de la instituţiile de învăţământ de la nivelul judeţului, toate acestea stând la baza analizei de nevoi transpusă direct în cadrul prezentei cereri de finanţare.

Resursele alocate în cadrul proiectului, atât din perspectiva resurselor umane, cât şi a celor materiale sunt în directă legătură cu nevoile grupului ţintă vizat, respectiv numărul de experţi alocat proiectului este stringent necesar atingerii obiectivelor acestuia, iar cele 100 de calculatoare / laptopuri şi 270 de tablete achiziţionate sunt obligatorii pentru buna desfăşurare a sub/activităţilor propuse; se poate lesne observa că numărul tabletelor este identic cu numărul preşcolarilor / elevilor din grupul ţintă respectiv câte o unitate pentru fiecare dintre aceştia. De asemenea cele 100 de calculatoare / laptopuri sunt stringent necesare ţinând cont de faptul că cei minimum 270 de preşcolari / elevi din cadrul proiectului vor fi sprijiniţi anual, în medie câte 90 preşcolari / elevi / an în funcţie de nevoile grupului ţintă de la momentul înscrierii în cadrul proiectului, în vederea atingerii indicatorilor proiectului. Media celor 90 preşcolari / elevi / an în funcţie de nevoile grupului ţintă de la momentul înscrierii în cadrul proiectului, în vederea atingerii indicatorilor proiectului reprezintă o ţintă intermediară anuală, în acord cu ţintele finale şi cu graficul de implementare a proiectului, toate activităţile precum şi planificarea acestora în timp fiind corelate direct şi potrivite cu dimensiunea si nevoile grupului ţintă.

Înscrierea în cadrul grupului ţintă precum şi materialele utilizate în implementarea proiectului vor ţine cont de respectarea prevederilor legale în domeniul egalităţii de şanse/ nediscriminare/ egalitate între femei şi bărbaţi.

Se estimează că, la momentul contractării şi implementării proiectului minimum 2 preşcolari / elevi cu dizabilităţi/nevoi speciale vor fi înscrişi în grupul ţintă al proiectului şi vor beneficia de servicii de educaţie oferite prin proiect.

În ceea ce priveşte utilizarea TIC şi contribuţia la dezvoltarea de competenţe digitale, în fapt acesta este unul dintre obiectivele principale ale proiectului, respectiv oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi. Fiind pentru proiect un deziderat în sine, toţi cei minimum 270 preşcolari şi elevi vor dobândi în cadrul proiectului competenţe digitale cheie, adaptate fiecărui nivel de vârstă vizat, competenţe stringent necesare nevoilor actuale ale vieţii precum şi corelate cu legislaţia privind Agenda Digitală.

În stabilirea grupului ţintă al proiectului precum şi în stabilirea graficului de desfăşurare a activităţilor proiectului s-a ţinut cont ca implicarea şi menţinerea în activităţile proiectului a preşcolarilor şi/sau elevilor care beneficiază de servicii de stimulare a participării la educaţie dar şi a părinţilor/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate să fie una consistentă şi continuă pe toată perioada de desfăşurare a anului şcolar. Astfel, din perioada totală a anului calendaristic de 12 luni, aceştia urmează să fie implicaţi în cadrul sub/ activităţilor A3.1, A4.1 respectiv A6.1 pe toată perioada anului şcolar, în funcţie de legislaţia în vigoare (în medie 10 luni/an) dar şi în funcţie de momentul semnării contractului de finanţare.

Beneficiile precolarilor / elevilor sunt absolut tangibile aceştia urmând să primească din partea proiectului servicii de suport educaţional matematică / informatică (A3.1) cât şi servicii de dezvoltare abilităţi emoţionale, consiliere socială, suport emoţional/psihologic, consiliere vocaţională (A4.1.), alături de alocarea / utilizarea tehnologiilor achiziţionate prin proiect, respectiv tablete şi calculatoare / laptopuri.

Beneficiile părinţilor/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate sunt absolut tangibile aceştia urmând să primească din partea proiectului servicii de educaţie parentală / consiliere socială în cadrul sub/activităţii A6.1.

Atât Solicitantul, cât şi Partnerul din cadrul proiectului, vor respecta respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind informati despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicaţiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. Solicitantul şi Partenerul vor obţine consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, în conformitate cu prevederile legale menţionate.